ม.ธนบุรีร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร ป.ตรี

มหาวิทยาลัยธนบุรีร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรับผู้จบ ปวส. เรียนวันอาทิตย์ วันเดียวสาขาทีี่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

สาขาที่เปิดสอนภาคพิเศษ

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์

 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(IT)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 3 ใบ


กำหนดการ รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2557 


ค่าใช้จ่าย (ปรับปรุ่ง 08/05/2557)

 • คณะบริหารธุรกิจ ประมาณ 22,000 บาทแบ่งเป็นดังนี้
  1. งวดที่ 1 = 2,000 บาท (วันสมัคร)
  2. งวดที่ 2 = 10,000 บาท 
  3. งวดที่ 3 = 10,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประมาณ 25,000 บาทแบ่งเป็นดังนี้
  1. งวดที่ 1 = 2,000 บาท (วันสมัคร)
  2. งวดที่ 2 = 11,500 บาท 
  3. งวดที่ 3 = 11,500 บาท

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179สถานที่สมัครเรียน

ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179