ม.ราชมงคลตะวันออก (จักรพงษ์) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรับผู้จบ ปวส. สาขาทีี่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

 • สาขาวิชาการบัญชีการเงิน

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

 

คุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ กรณีพิเศษ (โควตา)

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้น สาขาบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และ/หรือสำหรับการทำงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี
 3. การพิจารณาผู้สมควรเข้าศึกษาต่อคัดเลือกจากประวัติ ผลการเรียน และ/หรือประสบการณ์ทำงานร่วมกับ การสัมภาษณ์
 4. รับสมัคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 

คุณสมบัติการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ กรณีสอบตรง

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  หรือกำลังศึกษาชั้น  ปวส. ชั้นปีสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 2. รับสมัคร ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท (ค่าใบสมัครสอบและค่าสมัครสอบ)
 2. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา   (กรณีที่ยังศึกษาอยู่)
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

  หมายเหตุ  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ กรณีที่ใช้หนังสือรับผลการเรียนเนื่องจากยังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย จะต้องส่งใบแสดงวุฒิการศึกษาฉบับสมบูรณ์ซึ่งระบุวันที่สำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิด ภาคเรียน

 

วัน-เวลาเรียนและสถานที่เรียน

 •  กลุ่ม  1   เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์    เวลา 08.00 น. – 18.30  น.
 •  กลุ่ม  2   เรียนวันศุกร์และวันเสาร์        เวลา 18.00 น. – 21.00 น.
                
  และวันอาทิตย์                  เวลา 08.00 น. – 18.30 น.

 

 • สถานที่เรียน

           วันศุกร์ (ช่วงเย็น) และวันอาทิตย์   เรียนที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

           วันเสาร์ เรียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก บางพระ จ.ชลบุรี

          หมายเหตุ  วัน เวลา และสถานที่เรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179สถานที่สมัครเรียน

ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179