ม.ราชมงคลตะวันออก (จักรพงษ์) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรับผู้จบ ปวส. สาขาทีี่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

คุณวุฒิ

การบัญชี

80 คน

 

สำเร็จการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

คุณวุฒิ

การจัดการ

80 คน

สำเร็จการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

 

หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาในการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน (ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี – 2 ปีครึ่ง)
  2. การเทียบโอนรายวิชาจะดำเนินการภายในวันที่นักศึกษามอบตัว

 

 กำหนดการรับสมัครสอบตรงและสอบคัดเลือก (ใช้การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

รายการ

วัน/เดือน/ปี

เวลา

สถานที่

ขายใบสมัคร/รับสมัคร

**รับสมัครทุกวัน**

**ยกเว้นวันจันทร์ *

 


รับสมัครถึง
30 มิถุนายน 2558

 

08.00-16.00 น.

วันอังคาร-วันศุกร์    อาคาร 9

วันเสาร์-วันอาทิตย์   อาคาร 3

สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อ กรณีสอบตรง (ใช้การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รอติดตามประกาศอีกครั้ง

09.00 น.

ประกาศผ่านWEBSITE

สอบสัมภาษณ์

รอติดตามประกาศอีกครั้ง

09.00 น.

อาคาร  11

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

รอติดตามประกาศอีกครั้ง

09.00 น.

ประกาศผ่านWEBSITE

มอบตัวและลงทะเบียนเรียน

รอติดตามประกาศอีกครั้ง

09.00-12.00 น.

อาคาร  11

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รอติดตามประกาศอีกครั้ง

08.30 น.

มหาวิทยาลัย

เปิดภาคเรียนที่ 1/2558

 สิงหาคม 2558

ตามตารางเรียน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบโควต้า

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้น สาขาการบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 และ/หรือสำหรับการทำงานในสถานประกอบการไม่น้อยกว่า 1 ปี
  3. การพิจารณาผู้สมควรเข้าศึกษาต่อคัดเลือกจากประวัติ ผลการเรียน และ/หรือ ประสบการณ์ทำงานร่วมกับการสัมภาษณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  หรือกำลังศึกษาชั้น  ปวส. ชั้นปีสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 2. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท (ค่าใบสมัครสอบและค่าสมัครสอบ)
 2. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา   (กรณีที่ยังศึกษาอยู่)
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกสาขาวิชา 10,000   บาท (ชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)
 • ค่าลงทะเบียนเรียนภาคเรียนละ  12,500   บาท ตามจำนวนหน่วยกิตที่ลงเบียนเรียน

 

วัน-เวลาเรียนและสถานที่เรียน

 • ตามตารางเรียนที่มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179สถานที่สมัครเรียน

ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179