ศูนย์รับสมัครปริญญาตรี อี.เทค

มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ สอบเดือนละครั้ง รุ่น 1/2565 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 1/2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ศูนย์รับสมัคร อี.เทค เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...