ปวส. ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
 • เทคนิคยานยนต์
 • เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
 • ไฟฟ้ากำลัง
 • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
 • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • เทคนิคอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม

รูปเครื่องแบบนักศึกษา

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา รวม
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 15,000 1,000 16,000
เทคนิคยานยนต์ 15,000 1,000 16,000
เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 15,000 1,000 16,000
ไฟฟ้ากำลัง 15,000 1,000 16,000
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15,000 1,000 16,000
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15,000 1,000 16,000
เทคนิคอุตสาหกรรม 15,000 1,000 16,000
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท 24,000 1,000 25,000

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ