วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เดิมเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเทคนิค พาณิชยการ พานทองจนเมื่อปี พ.ศ.2526 ได้มีนักบริหาร ที่มอง การณ์ไกล 7 ท่าน เห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะสมจะเป็นสถานที่เพิ่ม พูนความรู้ ให้เยาวชนไทย ในแถบ ภาค ตะวันออก ท่านเหล่านี้ต้องการเห็นที่แห่งความ เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลาง แห่งการศึกษาในด้าน วิชาชีพที่จะช่วยพัฒนาฝั่งทะเล ภาคตะวันออกสืบต่อไป เมื่อความคิด ณ จุดนี้เริ่มต้นเพื่อมุ่งหวัง ในการ พัฒนาชีวิตของ เยาวชนไทย ได้ก้าวเดินไปในถนนแห่งการศึกษา ก้าวไปเดินไปเดินให้ถึงจุดหมายปลาย ทางถึงแม้จะฝ่าฟันอุปสรรคสักปานใดก็ตามที

Sample background

นโยบายการบริหารงาน

Boss
  • อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อม
  • คณาจารย์ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างมีคุณภาพ
  • ด้านคุณภาพนักเรียน

วิทยาลัยอี.เทคก่อตั้งอย่างเป็น ทางการ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2526 โดยคุณธำรงค์ สุขสวัสดิ์ และคณะ ได้ซื้อกิจการ โรงเรียนเทคนิค พาณิชยการพานทอง โดยมีคณาจารย์-เจ้าหน้าที่ได้รับโอนกิจการ 17 คน นักเรียน/นักศึกษา 101 คน พร้อมที่ดินจำนวน 26 ไร่ โดยจัดตั้งโรงเรียนในรูปแบบบริษัท

โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อี.เทค จำกัด การดำเนินการขั้นแรกนั้น คณะกรรมการประกอบด้วย

  • คุณธำรงค์ สุขสวัสดิ์
  • คุณสมชาย งามวงษ์วาน
  • คุณสมหมาย ลาภอนันต์
  • คุณศักดิ์ชาย ไพบูลย์นันทพงศ์
  • คุณภุชงค์ บุณยรัตนสุนทร
  • คุณธีระ กิตติคุณาพงษ์
  • คุณพิชัย กิตติคุณาพงษ์
ชื่อเดิม EASTERN COLLEGE OF TECHNOLOGY(E.TECH)
คณะกรรมการดำเนินการ ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ยอมเสียสละเวลาส่วนตัว มาปรึกษาหารือ จนในที่ สุด ก็ได้ตกลงใจกันเปลี่ยนชื่อโรงเรียน จาก โรงเรียนเทคนิคพาณิชการพานทองมา เป็น โรงเรียน เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปคัตเตอร์หกแฉก มีรูปหนังสือตรงกลาง และ มีคำว่า E.TECH กำกับอยู่ มีสีประจำโรงเรียนคือ สีน้ำเงินขาว
พร้อมทั้งตั้งนโยบายหลักที่ต้องดำเนินการที่คาดหวังไว้ 3 ประการด้วยกันคือ ประการแรก อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อม ประการที่สอง คณาจารย์ต้องผ่านการคัดเลือกอย่างมีคุณภาพ ประการที่สาม ด้านคุณภาพนักเรียน สร้างอาคารหอประชุม สร้างอาคารหอประชุม และได้แต่งตั้ง คุณสมชาย งามวงษ์วาน เป็นผู้รับ ใบอนุญาต และผู้อำนวยการ โรงเรียน เทคโนโลยี ภาคตะวันออก (อี.เทค)พร้อมทั้งได้แต่งตั้ง อาจารย์ประเสริฐ กลิ่นชู ซึ่งเดิม ทำงานเป็นอาจารย์ใหญ่ อยู่โรงเรียนพาณิชยการ(ชลบุรี) วัดกลางมาเป็นผู้จัดการ โรงเรียน ซึ่งท่านเป็นบุคคลหนึ่ง ซึ่งทางคณะกรรมการ บริษัทเห็นชอบแล้วว่า มีความวิริยะอุตสาหะ และเป็น ผู้มี ประสบการณ์มีความสามารถ ในการบริหารโรงเรียนใน ระดับอาชีวศึกษาท่านพร้อมที่จะนำสถานศึกษาแห่งนี้ไปสู่ความสำเร็จได้

ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค) เป็นชื่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) และ ชื่อภาษาอังกฤษว่า EASTERN TECHNOLOGICAL COLLEGE (E.TECH) และใช้ชื่อเรียกที่ติดปากว่า วิทยาลัยอี.เทคจนถึงปัจจุบัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก เดิมเป็นสถานศึกษาของโรงเรียนเทคนิค พาณิชยการ พานทองจนเมื่อปี พ.ศ.2526 ได้มีนักบริหาร ที่มอง การณ์ไกล 7 ท่าน เห็นว่าที่แห่งนี้เหมาะสมจะเป็นสถานที่เพิ่ม พูนความรู้ ให้เยาวชนไทย ในแถบ ภาค ตะวันออก ท่านเหล่านี้ต้องการเห็นที่แห่งความ เจริญก้าวหน้า เพื่อเป็นศูนย์กลาง แห่งการศึกษาในด้าน วิชาชีพที่จะช่วยพัฒนาฝั่งทะเล ภาคตะวันออกสืบต่อไป เมื่อความคิด ณ จุดนี้เริ่มต้นเพื่อมุ่งหวัง ในการ พัฒนาชีวิตของ เยาวชนไทย ได้ก้าวเดินไปในถนนแห่งการศึกษา ก้าวไปเดินไปเดินให้ถึงจุดหมายปลาย ทางถึงแม้จะฝ่าฟันอุปสรรคสักปานใดก็ตามที

อ่านเพิ่มเติม...

โลโก้ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

เป็นรูปคัตเตอร์หกแฉกสีน้ำเงินที่คมเปรียบเหมือนกับความรู้ทีเฉียบคมวางอยู่บนวงกลมสีแดงสด ตรงกลางของคัตเตอร์มีหนังสือกางออก เปรียบเหมือนกับการศึกษาหาความรู้ และใต้หนังสือจะมีตัวอักษร E-TECH กับกับไว้ เป็นตัวย่อของวิทยาลัยที่มาจากคำว่า Eastern Technological College

วิสัยทัศน์ (Vision)

หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

“เป็นผู้นำทางด้านอาชีวศึกษา ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาบูรณาการ และบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ผลิตกำลังคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

พันธกิจ (Mission)

หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์(Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจที่ (1) จัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาโดยยึดสมรรถนะเป็นฐานเพื่อสนองความต้องการ ของสถานประกอบการ
พันธกิจที่ (2) จัดการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการใช้ภาษาที่สองตามมาตรฐาน
พันธกิจที่ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
พันธกิจที่ (4) ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองชุมชน และสังคม
พันธกิจที่ (5) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม
พันธกิจที่ (6) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการภายในองค์กรและการเรียนการสอน
พันธกิจที่ (7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจที่ (8) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
พันธกิจที่ (9) บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา : " สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค "

อัตลักษณ์ : " เป็นคนดี "

เอกลักษณ์ : " เทคโนโลยีเด่น "

Nor again is there anyone who loves or pursues or desires to obtain pain of itself, because it is pain, but because occasionally circumstances occur in which toil and pain can procure him some great pleasure. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain

ข่าวสารอื่นๆ