บริษัท P&G สอบคัดเลือกนักศึกษา ณ ห้องสุพรรณิการ์ วิทยาลัย(อี.เทค)