สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ให้กับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์จำนวน 80 คน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคคะวันอ

สมาคมการพิมพ์ไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดเมินสมรรถนะความรู้ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างออกแบบสิ่งพิมพ์ ชั้น 3 ให้กับนักศึกษาแผนกคอมพิวเตอร์จำนวน 80 คน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคคะวันออก (อี.เทค)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
https://photos.app.goo.gl/gFZzRgajUX9sVD9j6