การแข่งขัน  “ 2018 National Vocations Students China Skills Competition “   เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะวิชาชีพให้อยู่ระดับความเป็นเลิศในทักษะฝีมือในด้านแมคคาทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติโดยมีวิทยาลัยต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ จำนวน 96 ทีม ณ Tianjin Vocational College of Mechanics and Electricity โดยมี นายเกริกชัย  สายชล และนส. วาสนา พูลผล นักศึกษาอีเทค ตัวแทนประเทศไทย  ผลการแข่งขัน คือ ได้รับรางวัลระดับฝีมือ  Excellence award