โครงการเปิดโลกทัศน์เส้นทางสายอาชีพสู่ EEC โรงเรียนเทศบาล 1 (บางวัว) ณ ห้องประชุมราชาวดี วิทยาลัย อี.เทค