แข่งขันกีฬาพื้นบ้าน : กิจกรรมสองสามสายสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด