โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือนักศึกษา ครั้งที่2/2561 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ วิทยาลัย.อีเทค