การมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เกษียณอายุงาน และมอบเงินโบนัสเกษียณตามอายุงาน