จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 116/1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562