จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 116/2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562