จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 117/1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562