จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 117/2 ประจำเดือนมิถุนายน 2562