จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 117/3 ประจำเดือนมิถุนายน 2562