จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 117/4 ประจำเดือนมิถุนายน 2562