จุลสาร อี.เทค ฉบับที่ 118/1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562