ข่าวสารและกิจกรรม

วิทยาลัย อี.เทค เปิดรับสมัคร อาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ จำนวน 16 ตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง ครูสอนครูสอนวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 21-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกฟิสิกส์
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 ตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
3. หากมีประสบการณ์และผ่านการสอบ TOEIC,TOEFLหรือ IELTS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนช่างเทคนิคอุตสาหกรรม จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 ตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเมคคาทรอนิกส์ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต
(ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนวิชาการตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ทางด้านกฎหมาย
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนช่างยนต์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาช่างยนต์ วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
--------------------------------------
ตำแหน่ง ครูสอนช่างไฟฟ้า จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า วุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ,อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต,ครุศาสตรบัณฑิต (ตรงสาขา หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
2. มีความรู้ทางด้านเครื่องทำความเย็น หรือ เครื่องกลไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
--------------------------------------
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
1. เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปวส.หรือ ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
--------------------------------------
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 เมษายน 2564
สแกน QR-CODE เพื่อดูตำแหน่งที่เปิดรับ
ได้ที่ลิงค์ : https://acty.e-tech.ac.th/job
สามารถ กรอกใบสมัคร
ได้ที่ลิงค์ :https://acty.e-tech.ac.th/job/register.asp
 
 

 

รับสมัคร เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาชีพ 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงาน : ประสานงานทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ วิทยาลัย อี.เทค
คุณสมบัติ
1.เพศ ชาย-หญิง
2.อายุไม่เกิน 25 ปี
3.จบการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี บริหารธุรกิจ ด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ค่าตอบแทน
1. เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา
2.สวัสดิการอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
สนใจสมัครได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ อาคารอำนวยการ วิทยาลัย อี.เทค สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 038-206-081 หรือ 08-8809-6025