ม.ธนบุรีร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร ป.ตรี

  

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.)

 • วิศวกรรมเครื่องกล
 • วิศวกรรมอุตสาหการ
 • วิศกรรมไฟฟ้า

 

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ
 • สาขาวิชาการตลาด
 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(IT)

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมบัณฑิต  (ทล.บ) ภาคสมทบ

 •  สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

 

 

 

 

 


 

เวลาเรียน เวลา  08.00-20.00 น.
สถานที่เรียน เรียนที่มหาวิทยาลัยธนบุรี
จำนวนรับขั้นต่ำ 20 คนต่อห้อง
ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  มีสิทธิ์สอบ กว.
กำหนดการรับสมัคร วันนี้ - 30 พฤษภาคม 2560 รับจำนวนจำกัดสาขาละ 40 คน

เอกสารในการสมัคร

 

 

1.  รูปถ่าย 3 รูป  (1 นิ้ว) 
2.  สำเนาทะเบียนบ้าน
3.  สำเนาบัตรประชาชน
4.  สำเนาใบรบ.
เปิดภาคเรียน  รอประกาศจากมหาวิทยาลัย

การชำระเงินค่าธรรมเนียมการเรียน

 

 

 

 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจประมาณ 22,000 บาท                                 
 1. งวด 1 =  2,000 บาทวันสมัคร      
 2. งวด 2 =  10,000  บาท                     
 3. งวด 3 =  10,000 บาท

คณะวิศวกรรมศาสตร์ประมาณ 25,000 บาท

 1. งวด 1   =      2,000  วันสมัคร
 2. งวด 2   =      11,500
 3. งวด 3   =      11,500