ม.ราชมงคลตะวันออก (จักรพงษ์) รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ร่วมกับวิทยาลัยอี.เทคเปิดรับสมัคร นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยรับผู้จบ ปวส. สาขาทีี่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ)

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

คุณวุฒิ

การบัญชี

120 คน

 

สำเร็จการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

สาขาวิชา

จำนวนที่รับ

คุณวุฒิ

การจัดการ

120 คน

สำเร็จการศึกษา ปวส. ทุกสาขาวิชา

การตลาด

80 คน

สำเร็จการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง

60 คน

สำเร็จการศึกษา ปวส. บริหารธุรกิจ ทุกสาขาวิชา

 

หมายเหตุ

ระยะเวลาในการศึกษา เป็นไปตามเกณฑ์ของหลักสูตร และการเทียบโอนผลการเรียน (ใช้เวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี – 2 ปีครึ่ง)

 

 กำหนดการรับสมัครสอบตรงและสอบคัดเลือก (ใช้การสอบสัมภาษณ์เท่านั้น)

รายการ

 

เวลา

สถานที่

ขายใบสมัคร/รับสมัคร

**รับสมัครทุกวัน**

**ยกเว้นวันจันทร์ *

 


รับสมัครถึง
31 มีนาคม 2559

 

08.00 -16.00 น.

วันอังคาร-วันศุกร์    อาคาร 9

วันเสาร์-วันอาทิตย์   อาคาร 3

กำหนดการสมัครเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ (โควตา) ตั้งแต่วันนี้ ถึงสิ้นเดือนมกราคม 2559

สอบสัมภาษณ์โควตา 21 กุมภาพันธ์ 2559 อาคาร 11 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศผลสอบโควตา
27 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป
ประกาศผ่านเว็บไซต์

มอบตัวโควตา 
6 มีนาคม 2559
อาคาร 11 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เดือนกรกฎาคม 2559   เปิดภาคเรียนที่ 1/2559 วันที่ 15 สิงหาคม 2559

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบโควต้า

  1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือกำลังศึกษาชั้น ปวส. ชั้นปีสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ยกเว้น สาขาการบัญชี ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
  3. การพิจารณาผู้สมควรเข้าศึกษาต่อคัดเลือกจากประวัติ ผลการเรียน และ/หรือ ประสบการณ์ทำงานร่วมกับการสัมภาษณ์

 

คุณสมบัติผู้สมัครทั่วไป

 1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.  หรือกำลังศึกษาชั้น  ปวส. ชั้นปีสุดท้าย โดยคุณวุฒิการศึกษาเป็นไปตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด
 2. รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 

 

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. ใบสมัคร พร้อมค่าสมัคร 300 บาท (ค่าใบสมัครสอบและค่าสมัครสอบ)
 2. รูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 รูป
 3. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาหรือหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษา   (กรณีที่ยังศึกษาอยู่)
 4. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 5. สำเนาการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายขึ้นทะเบียนนักศึกษา ทุกสาขาวิชา 10,000   บาท (ชำระเพียงครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า)
 • ค่าลงทะเบียนโดยประมาณภาคเรียนละ  19,700   บาท  (ภาคฤดูร้อน 8,700 บาท/ภาคเรียน) 

 

วัน-เวลาเรียนและสถานที่เรียน

 • เรียนวัน เสาร์-อาทิตย์ 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179สถานที่สมัครเรียน

ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) รับสมัครทุกวัน ยกเว้นวันจันทร์
เลขที่ 231 หมู่ 2 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160
โทร. 0-3820-6081 ต่อ 184,179