รางวัลเกียรติยศ

ความภาคภูมิใจของเราชาว อี.เทค

รางวัล ICT Excellence Awards 2009 อี.เทคได้รับรางวัลสูงสุดของวงการ IT นั่นคือรางวัล Project of the Year สาขา Thai Software Innovation Project ในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2009 วันที่ 18 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร

โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2009 เป็นโครงการที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ แห่งประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้การยกย่ององค์กรที่มี ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และเพื่อเป็นการยกระดับ มาตรฐานการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ดี โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร เพื่อเป็นแบบอย่างและเกิดประโยชน์กับหนวยงานอื่นๆ และเพื่อส่งเสริม สนับสนุนซอฟต์แวร์ไทย เพื่อการปฏิบัติงาน ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้มีคุณภาพมาตรฐานทัดเทียมกับสากล

จากความเป็นมาข้างต้น นี้ จึงทำให้มีองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม การแข่งขันในโครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2009 เกือบ 100 องค์กร โดยในรอบแรกจะประเมินผลจากผลงานและเอกสารโครงการ จากนั้น ทางคณะผู้จัดการประกวดจึ่งส่งคณะกรรมการเข้ามาตรวจประเมินแต่ละองค์กร โดยประเมินจาก สภาพการปฏิบัติงานจริงในองค์กรนั้นๆ แล้วคัดเลือกให้เหลือเพียง 22 องค์กร ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและมีสิทธิ์ได้รับรางวัล ผลการตัดสินจากคณะกรรมการปรากฏว่า เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) เป็นสถานศึกษาแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผ่านการประเมินในโครงการนี้ และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท Project of the Year สาขา Thaisoftware Innovation Project ร่วมกับธนาคารกรุงไทย (มหาชน) และบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่น จำกัด (ในเครือ ปตท.) ในวันที่ 18 มีนาคม 2553 โดยคุณธำรงค์ สุขสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัท อี.เทค จำกัด และคณะผู้บริหาร เดินทางไปรับโล่รางวัลชนะเลิศจาก ศาสตราจารย์ ดร. สันทัด โรจนสุนทร ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องคริสตัล ฮอลล์ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี กรุงเทพมหานคร นับเป็นรางวัล สูลสุดของวงการ IT ที่ อี.เทค เป็นสถานศึกษาเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าว