ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างกลโรงงาน
 • สาขาเมคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ม.3 
 • ไม่รับนักศึกษาชายเกิดก่อนปี พ.ศ. 2551 ยกเว้นกำลังศึกษา ม.3 หรือ ม.4 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน

ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

รูปเครื่องแบบนักศึกษา


 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา เรียนอี.เทค 2 ภาษา รวม
ช่างยนต์ 2,895 6,000 - 8,895
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2,895 6,000 - 8,895
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,895 6,000 - 8,895
ช่างกลโรงงาน 2,895 6,000 - 8,895
สาขาเมคคาทรอนิกส์ 2,895 6,000 - 8,895
หมายเหตุ ค่าเทอมที่เรียกเก็บตามตารางได้หักเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว 70 % (รัฐอุดหนุน 8,515.75 บาท)
ช่างยนต์ 2,895 6,000 9,000 17,895
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2,895 6,000 9,000 17,895
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,895 6,000 9,000 17,895
ช่างกลโรงงาน 2,895 6,000 9,000 17,895
สาขาเมคคาทรอนิกส์ 2,895 6,000 9,000 17,895

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ