ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ม.3 
 • ไม่รับนักศึกษาชายเกิดก่อนปี พ.ศ. 2547 ยกเว้นกำลังศึกษา ม.3 หรือ ม.4 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป
หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครืองแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าเทอม  ค่าฝึกปฏิบัติ
รวม
ช่างยนต์ 2,895 6,000 8,895
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2,895 6,000 8,895
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,895 6,000 8,895
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท 2,895 12,000 14,895
หมายเหตุ ค่าเทอมที่เรียกเก็บตามตารางได้หักเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว 70 % (รัฐอุดหนุน 8,515.75 บาท)

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ