ปวช. พาณิชยกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนได้ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ม.3 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน

ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

รูปเครื่องแบบนักศึกษา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา เรียน อี.เทค 2 ภาษา รวมชำระเต็ม
การบัญชี 4,000 - 4,000
การตลาด 4,000 - 4,000
คอมพิวเตอร์ 4,500 - 4,500
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 5,000 - 5,000

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนได้ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

     
การบัญชี 4,000 9,000 13,000
การตลาด 4,000 9,000 13,000
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4,500 9,000 13,500
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 5,000 9,000 14,000

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวเวลา 07.30 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ