ปวส. ช่างอุตสาหกรรม

 

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • งานเทคนิคยานยนต์
 • งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
 • งานไฟฟ้ากำลัง
 • งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
 • งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต
 • งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

รูปเครื่องแบบนักศึกษา

 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าธรรมเนียม  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา รวม
งานเทคนิคยานยนต์ 15,000 1,000 16,000
งานเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 15,000 1,000  16,000 
งานไฟฟ้ากำลัง 15,000  1,000  16,000 
งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 15,000  1,000  16,000 
งานเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต 15,000  1,000  16,000 
งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15,000  1,000  16,000 
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท  24,000 10,000   25,000
งานเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ เยอรมัน 15,000  11,000  16,000 

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม  2567 เวลา 12.30 น.

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวเวลา 12.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ