ปวส. ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • เทคนิคเครื่องกล
 • เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
 • ธุรกิจการบริการยานยนต์
 • ไฟฟ้า
 • เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • เทคนิคอุตสาหกรรม
 • เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรมการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเทอม ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
15,000 1,000 16,000

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอประกาศจากวิทยาลัยอีกครั้ง

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ