ปวส. บริหารธุรกิจ

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ดิจิทัลมีเดีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าเทอม  ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
12,500 1,000 13,500

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอประกาศจากวิทยาลัยอีกครั้ง

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ