ปวส. บริหารธุรกิจ

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
 • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • ดิจิทัลมีเดีย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม

รูปเครื่องแบบนักศึกษา 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าเทอม  ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
การบัญชี 12,500 1,000 13,500
การตลาด 12,500 1,000 13,500
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท 21,500 1,000 22,500
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  15,000 -  15,000
ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  15,000  -  15,000 
ดิจิทัลมีเดีย  15,000 - 15,000 
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท  24,000 - 24,000 

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ