ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
  • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
  • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าเทอม ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 - 15,000
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท 21,000 - 21,000

 

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 รอประกาศจากวิทยาลัยอีกครั้ง

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

 

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ