ศูนย์รับสมัครปริญญาตรี อี.เทค

มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) 4 สาขาวิชา รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ สอบเดือนละครั้ง

รุ่น 1/2566 รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  31 พฤษภาคม 2566   ปฐมนิเทศ 11 มิถุนายน 2566
รุ่น 2/2566 รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566
รุ่น 3/2566 รับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2566  หยุดทุกวันจันทร์ และ
หยุดทุกวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

ศูนย์รับสมัคร อี.เทค เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...