มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) 4 สาขาวิชา รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ สอบเดือนละครั้ง

รุ่น 1/2566 รับสมัครตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  31 พฤษภาคม 2566   ปฐมนิเทศ 11 มิถุนายน 2566
รุ่น 2/2566 รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2566
รุ่น 3/2566 รับสมัครตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 - 31 มกราคม 2567

 

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขา
 2. นำประสบการณ์และความรู้ที่มี มาเทียบเป็นหน่วยกิตได้ตามความสามารถ

ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพียง 79,000 บาท
 • ไม่ต้องสอบเข้า มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดหลักสูตร
 • ค่าสมัครและมอบตัว เพียง 1,000 บาท
 • ผ่อนชำระเพียงเดือนละ 4,300 บาท
 • เรียนภาษาจีนพื้นฐาน ฟรี
 • เรียนจบเร็วสุดเพียง 1 ปี 6 เดือน

สถานที่รับสมัคร

 • ห้องโครงการพิเศษ อาคารอำนวยการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
 

สอบถามเพิ่มเติม

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  โทร. 0-3820-6081 ต่อ 9142
 • อ.กิ่งกมล อุดร โทร. 08-1578-8338 , 
  080-6305395 , 098-9857953 

  สแกน QR-CODE สมัครเรียน และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม