มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการ รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนวันอาทิตย์ วันเดียว รับสมัครทั้งปี  

 

 

ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)

 • สาขาการจัดการ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ใบ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2ใบ
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 6 ใบ
 • หนังสือรับรองการทำงาน 1 ใบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา
 2. คุณวุฒิ ม.6 /ปวช. หรือเทียบเท่า (กรณีเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ)
 3. นำประสบการณ์และความรู้ที่มี มาเทียบเป็นหน่วยกิตได้ตามความสามารถเฉพาะบุคคล

ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข

 • ตลอดหลักสูตร 112,500-177,000 บาท
 • ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละประมาณ 7,000 บาท
 • สามารถกู้ค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 80% (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคาร)
 • สมัคร มอบตัวใช้เงินเพียง 3,000 บาท
 • ไม่ต้องสอบเข้า เรียนแบบบล็อกคอร์ส เรียนจบสอบสะสมหน่วยกิจทันที

สถานที่รับสมัคร

 • ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี โทร. 0-3820-6081 ต่อ 2 / 08-8809-6027
 • ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-8809-6027 / 08-1305-6663
 

สอบถามเพิ่มเติม

 • อ.อุไรวรรณ งามธรรมชาติ 08-1983-8312
 • อ. ประภาภรณ์ เริ่มปลูก 09-1425-7768
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 0-3820-6081 ต่อ 2
 • คุณจามจุรีย์ 09-9084-6296
 • มหาวิทยาลัยเกริก 02-9736743