สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย

สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย ศูนย์รับสมัครวิทยาลัยอี.เทค เปิดร้ับสมัครนักศึกษาในสาขาดังต่อไปนี้

รับผู้จบ ปวส. เรียนต่อระดับปริญญาตรี เรียนวันอาทิตย์ วันเดียว ไม่ต้องสอบเข้า


 รุ่นนี้ปฐมนิเทศวันที่ 24 มิถุนายน 2561

 

ลักสูตร เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจยานยนต์
 • วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา -มารดา อย่างละ 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา-มารดา อย่างละ 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียน 3 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ชุด (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • คุณวุฒิ ปวส. ทุกสาขา

ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 117,000 บาท
 • ค่าเทอม เทอมละ 19,500 บาท
 • ผ่อนชำระได้ เทอมละ 3 งวด
 • สามารถกู้เรียนได้ (ขึ้นอยู่กับเงือนไขแต่ละบุคคล)

สถานที่รับสมัคร

 • ศูนย์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จ.ชลบุรี โทร. 0-3820-6081 ต่อ 164 / 08-8809-6027
 • ศูนย์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ บ่อวิน ศรีราชา จ.ชลบุรี โทร. 08-8809-6027 / 08-1305-6663
 

สอบถามเพิ่มเติม

 • ดร. สำรวย มหาพราหมณ์ 08-1491-2345
 • อ. อุไรวรรณ งามธรรมชาติ 08-1983-8312
 • อ. ประภาภรณ์ เริ่มปลูก 09-1425-7768
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 0-3820-6081 ต่อ 164
 • สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย 0-2450-3695 ต่อ 109 และ 110