มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์รับสมัครวิทยาลัยอี.เทค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับสมัครทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เวลา 9:00-16:00 น. ส่งใบสมัครและหลักฐาน  พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวนเงิน 300 บ 

 

อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

 • สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

บริหารธุรกิจบัณฑิต และ บัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการ (รับผู้จบ ปวส.บริหารทุกสาขา)
 • สาขาวิชาการบัญชี (รับผู้จบ ปวส.การบัญชี)

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่าย 3 รูป  (1 นิ้ว) 
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบรบ.

หมายเหตุ

หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.)

 • ระยะเวลาการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2 ภาคฤดูร้อน เรียนที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร้อยละ 50 ของหลักสูตร และ ณ ศูนย์การจัดการศึกษานอกที่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี ร้อยละ 50 ของหลักสูตร
 • สำหรับนักศึกษาที่ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำประสบการณ์ตรงกับ หลักสูตรมาเทียบรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้

ข้อมูลที่ควรทราบ

 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00 – 18.00 น. ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพฯ
 • จัดรถรับ-ส่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • ค่ารถเดือนละประมาณ 850 – 900 บาท
 

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม

 • อาจารย์วารุณี บัวทอง โทร. 09-1889-8280
 • อาจารย์อัมพร อุนทสูรย์ โทร. 08-8809-6023
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) โทร.0-3820-6081 ต่อ 184,179
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777, 0 2282 9009 ต่อ 6304-9