ปวส. บริหารธุรกิจ

- การบัญชี
- การตลาด
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- ดิจิทัลมีเดีย 

ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส. บริหารธุรกิจ (ทวิภาคี)

- การบัญชี
- การตลาด
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์