วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
 • ปวส. บริหารธุรกิจ

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • การบัญชี
  • การตลาด
  • เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
  • ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
  • ดิจิทัลมีเดีย

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
  • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
  • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

  หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  สาขา ค่าเทอม  ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
  การบัญชี 12,500 1,000 13,500
  การตลาด 12,500 1,000 13,500
  เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท 18,500 1,000 19,500
  เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)  15,000 -  15,000
  ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ  15,000  -  15,000 
  ดิจิทัลมีเดีย  15,000 - 15,000 
  เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท  21,000 - 21,000 

   

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

  ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ