วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี

  รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

  ศูนย์รับสมัคร อี.เทค เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้

 • มหาวิทยาลัยเกริก

  มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการ รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนวันอาทิตย์ วันเดียว รับสมัครทั้งปี  

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์รับสมัครวิทยาลัยอี.เทค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับสมัครทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เวลา 9:00-16:00 น. ส่งใบสมัครและหลักฐาน  พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวนเงิน 300 บ