วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
  • มหาวิทยาลัยธนบุรี

    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

    ศูนย์รับสมัคร อี.เทค เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้

  • มหาวิทยาลัยเกริก

    มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาการจัดการ รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนวันอาทิตย์ วันเดียว รับสมัครทั้งปี