วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
 • ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • ช่างยนต์
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ม.3 
  • ไม่รับนักศึกษาชายเกิดก่อนปี พ.ศ. 2547 ยกเว้นกำลังศึกษา ม.3 หรือ ม.4 
  • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
  • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป
  หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

  • หนังสือเรียน
  • อุปกรณ์การเรียน
  • เครืองแบบนักเรียน
  • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
  ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  สาขา ค่าเทอม  ค่าฝึกปฏิบัติ
  รวม
  ช่างยนต์ 2,895 6,000 8,895
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 2,895 6,000 8,895
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,895 6,000 8,895
  เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท 2,895 12,000 14,895
  หมายเหตุ ค่าเทอมที่เรียกเก็บตามตารางได้หักเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว 70 % (รัฐอุดหนุน 8,515.75 บาท)

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

  ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ