วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
  • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์รับสมัครวิทยาลัยอี.เทค เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รับสมัครทุกวันยกเว้นวันจันทร์ เวลา 9:00-16:00 น. ส่งใบสมัครและหลักฐาน  พร้อมชำระเงินค่าสมัครจำนวนเงิน 300 บ