วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
 • ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • ช่างยนต์
  • ช่างไฟฟ้ากำลัง
  • ช่างอิเล็กทรอนิกส์

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ม.3 
  • ไม่รับนักศึกษาชายเกิดก่อนปี พ.ศ. 2547 ยกเว้นกำลังศึกษา ม.3 หรือ ม.4 
  • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
  • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป
  หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

  เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

  • หนังสือเรียน
  • อุปกรณ์การเรียน
  • เครืองแบบนักเรียน
  • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน
  ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  สาขา ค่าเทอม  ค่าฝึกปฏิบัติ
  รวม
  ช่างยนต์ 2,895 6,000 8,895
  ช่างไฟฟ้ากำลัง 2,895 6,000 8,895
  ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,895 6,000 8,895
  เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท 2,895 12,000 14,895
  หมายเหตุ ค่าเทอมที่เรียกเก็บตามตารางได้หักเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว 70 % (รัฐอุดหนุน 8,515.75 บาท)

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

  ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

   

 • ปวส. ช่างอุตสาหกรรม

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
  • เทคนิคยานยนต์
  • เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
  • ธุรกิจการบริการยานยนต์
  • ไฟฟ้ากำลัง
  • เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
  • เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
  • อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
  • เทคนิคอุตสาหกรรม

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
  • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
  • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

  หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  สาขา ค่าธรรมเนียม ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
  คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ 15,000 1,000 16,000
  เทคนิคยานยนต์ 15,000 1,000  16,000 
  เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า 15,000  1,000  16,000 
  ธุรกิจการบริการยานยนต์  15,000  1,000  16,000 
  ไฟฟ้ากำลัง  15,000  1,000  16,000 
  เทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ  15,000  1,000  16,000 
  เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 15,000  1,000  16,000 
  อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม  15,000  1,000  16,000 
  เทคนิคอุตสาหกรรม 15,000  1,000  16,000 
  เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EEP) 6,000 บาท  21,000 1,000   22,000

   

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 16 พฤษภาคม 2563

  ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ