วิทยาลัย อี.เทค

สร้างคนดี มีฝีมือ คืออี.เทค
 • ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

   

  สาขาที่เปิดรับสมัคร

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

  • รับผู้จบ ปวช. , ม.6 หรือเทียบเท่า 
  • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

  หลักฐานการสมัคร

  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
  • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
  • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

  หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 

  รูปเครื่องแบบนักศึกษา

   

  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  สาขา ค่าเทอม ค่าฝึกปฏิบัติ รวม
  เทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 - 15,000
  เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท 24,000 - 24,000

   

  กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

  ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

  • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
  • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
  • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ