มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริกเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจ (บธ.บ) สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม รับผู้จบ ปวส. ทุกสาขา เรียนต่อระดับปริญญาตรีเรียนออนไลน์ สอบเดือนละครั้ง รุ่น 1/2565 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 1 มิถุนายน 2565

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ)

 • การจัดการนวัตกรรม
 • การจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ
 • นวัตกรรมการตลาด

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 • สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 • รูปถ่าย 1.5 นิ้ว 2 ใบ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. จบการศึกษาระดับ ปวส.ทุกสาขา
 2. นำประสบการณ์และความรู้ที่มี มาเทียบเป็นหน่วยกิตได้ตามความสามารถ

ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไข

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร เพียง 79,000 บาท
 • ไม่ต้องสอบเข้า มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยดูแลตลอดหลักสูตร
 • ค่าสมัครและมอบตัว เพียง 1,000 บาท
 • ผ่อนชำระเพียงเดือนละ 4,300 บาท
 • เรียนภาษาจีนพื้นฐาน ฟรี
 • เรียนจบเร็วสุดเพียง 1 ปี 6 เดือน

สถานที่รับสมัคร

 • ห้องโครงการพิเศษ อาคารอำนวยการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

สอบถามเพิ่มเติม

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
  โทร. 0-3820-6081 ต่อ 9142
 • อ.กิ่งกมล อุดร โทร. 08-1578-8338 ,
  080-6305395 , 098-9857953

  สแกน QR-CODE สมัครเรียน และ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม