สมัครเรียน

สมัครเรียนพาณิชยกรรม

ปวช. พาณิชยกรรม

- การบัญชี
- การตลาด
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สมัครเรียนบริหารธุรกิจ

ปวส. บริหารธุรกิจ

-การบัญชี
- การตลาด
- ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- ดิจิทัลมีเดีย

ปวส. เทคโนโลยีสารสนเทศ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปวส. บริหารธุรกิจ (วันอาทิตย์)

- การบัญชี
- การตลาด
- เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
- การจัดการทรัพยากรมนุษย์

สมัครเรียนช่างอุตสาหกรรม

ปวช. อุตสาหกรรม

- ช่างยนต์
- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- ช่างกลโรงงาน
- สาขาเมคคาทรอนิกส์

ปวส. อุตสาหกรรม

- คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- เทคนิคยานยนต์
- เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากำลัง
- เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคอุตสาหกรรม

ปวส. อุตสาหกรรม (วันอาทิตย์)

- ก่อสร้าง
- เทคนิคยานยนต์
- เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า
- ไฟฟ้ากำลัง
- เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคอุตสาหกรรม

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัคร ภาควันอาทิตย์