มหาวิทยาลัยธนบุรี

เปิดรับสมัคร นักศึกษาใหม่ 1/2565 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ศูนย์รับสมัคร อี.เทค เปิดรับนักศึกษาในระดับ ปริญญาตรีในคณะต่างๆ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) สอบ กว. ได้

 • สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์
 • สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

 • สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม

คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)

 • สาขาการจัดการ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
 • สาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.)

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย

คณะบัญชี

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)

 • สาขาการบัญชี

หลักฐานการสมัคร

 1. รูปถ่ายขนาด1 นิ้ว จำนวน3 รูป
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาใบรบ.

ค่าใช้จ่าย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยประมาณภาคเรียนละ 25,000 บาท
 • ชำระงวดที่ 1 = 2,000 บาทในวันที่สมัครเรียน
 • ชำระงวดที่ 2 = 11,500 บาท
 • ชำระงวดที่ 3 = 11,500 บาท
คณะบริหารธุรกิจโดยประมาณภาคเรียนละ 22,000 บาท
 • ชำระงวดที่ 1 = 2,000 บาทในวันที่สมัครเรียน
 • ชำระงวด 2 = 10,000 บาท
 • ชำระงวด 3 = 10,000 บาท

ข้อมูลที่ควรทราบ

รับสมัครขั้นต่ำ 20 คนต่อห้องเรียน
สถานที่เรียน : มหาวิทยาลัยธนบุรี 248 เพชรเกษม 110 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กทม.

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) สอบถามเพิ่มเติม
08-8809-6023