ปวช. พาณิชยกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • การบัญชี
 • การตลาด
 • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนได้ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ม.3
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน

ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

รูปเครื่องแบบนักศึกษา


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขาวิชา ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา ค่าธรรมเนียม หลังจากรัฐช่วย 70% รวมชำระเต็ม
การบัญชี 3,500 - 3,500
การตลาด 3,500 - 3,500
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท 12,500 - 12,500
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3,800 - 3,800
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท 12,800 - 12,800

หมายเหตุ คะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียนได้ตั้งแต่ 3.5 ขึ้นไปเรียนฟรีตลอดหลักสูตร

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ