ปวช. ช่างอุตสาหกรรม

สาขาที่เปิดรับสมัคร

 • ช่างยนต์
 • ช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างกลโรงงาน
 • สาขาเมคคาทรอนิกส์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รับผู้จบ ม.3
 • ไม่รับนักศึกษาชายเกิดก่อนปี พ.ศ. 2548 ยกเว้นกำลังศึกษา ม.3 หรือ ม.4
 • ไม่รับนักศึกษาชายที่เจาะหู หรือ มีรอยสัก

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัครที่มีชื่อบิดา-มารดา
 • บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง (ถ้ามี)
 • สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1/รบ.1) สามารถนำมาให้ภายหลังได้ ตั้งแต่ 15 มีนาคม เป็นต้นไป

หมายเหตุ สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา (ปพ.1) ต้องแสดงวันจบการศึกษาก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม หรือ ถ้าวุฒิการศึกษาปลอมแปลงมา ผู้ปกครองจะต้องคืนเงินพร้อมดอกเบี้ย 7.5% ในสิ่งที่รัฐบาลสนับสนุนจากโครงการเรียนฟรี 15 ปี

เงินอุดหนุนรายหัวนักเรียน เรียนฟรี 15 ปี

 • หนังสือเรียน
 • อุปกรณ์การเรียน
 • เครื่องแบบนักเรียน
 • กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียน

ทางวิทยาลัยจะมอบเงิน 900 บาท จากรัฐบาลตาม โครงการ เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพให้ในช่วงหลังจากเปิดภาคเรียนแล้ว

รูปเครื่องแบบนักศึกษา


อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

สาขา ค่าเทอม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องทางการศึกษา รวม
ช่างยนต์ 2,895 6,000 8,895
ช่างไฟฟ้ากำลัง 2,895 6,000 8,895
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2,895 6,000 8,895
ช่างกลโรงงาน 2,895 6,000 8,895
สาขาเมคคาทรอนิกส์ 2,895 6,000 8,895
เรียน อี.เทค 2 ภาษา (EDL) 9,000 บาท 11,895 6,000 17,895
หมายเหตุ ค่าเทอมที่เรียกเก็บตามตารางได้หักเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลแล้ว 70 % (รัฐอุดหนุน 8,515.75 บาท)

กำหนดการวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

ข้อปฏิบัติ วันปฐมนิเทศ

 • แต่งกายชุดนักศึกษา วิทยาลัยอี.เทค
 • นักศึกษาและผู้ปกครอง มารายงานตัวก่อนเวลา 08.00 น.
 • รับคู่มือนักศึกษา และคู่มือผู้ปกครอง , หนังสือเรียน , อุปกรณ์การเรียน พร้อมฟังการปฐมนิเทศ

เพื่อความสะดวกในการสมัครเรียน สามารถกรอกใบสมัคร จากที่บ้านก่อนมาสมัครเรียน

Download ใบสมัครภาคปกติ