วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)

หมายถึง ความคาดหวังของสถานศึกษาที่ต้องการให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ดังนี้

“เป็นผู้นำทางด้านอาชีวศึกษา ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาบูรณาการ และบริหารจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ผลิตกำลังคนรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor :EEC) เพื่อตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0”

พันธกิจ (Mission)

หมายถึง ภารกิจที่สถานศึกษาจะต้องทำเพื่อให้ความคาดหวังที่กำหนดไว้ประสบความสำเร็จ โดยในแต่ละพันธกิจจะกำหนดเป้าประสงค์(Goals) รองรับเพื่อระบุผลจากการดำเนินงานตามพันธกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ได้กำหนดพันธกิจเพื่อให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ดังนี้

พันธกิจที่ (1) จัดการเรียนรู้อาชีวศึกษาโดยยึดสมรรถนะเป็นฐานเพื่อสนองความต้องการ ของสถานประกอบการ
พันธกิจที่ (2) จัดการศึกษาให้นักศึกษามีความรู้ ทักษะวิชาชีพ และทักษะการใช้ภาษาที่สองตามมาตรฐาน
พันธกิจที่ (3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
พันธกิจที่ (4) ส่งเสริมสนับสนุน งานวิจัย การจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์นำไปใช้ประโยชน์ ตอบสนองชุมชน และสังคม
พันธกิจที่ (5) พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรม
พันธกิจที่ (6) นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการภายในองค์กรและการเรียนการสอน
พันธกิจที่ (7) สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถานประกอบการ องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
พันธกิจที่ (8) พัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
พันธกิจที่ (9) บริหารจัดการสถานศึกษาตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด

ปรัชญา อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

ปรัชญา : " สร้างคนดี มีฝีมือ คือ อี.เทค "

อัตลักษณ์ : " เป็นคนดี "

เอกลักษณ์ : " เทคโนโลยีเด่น "